Freitag, 4. Mai 2007

TAŞIMA VE DOLAŞIM SİSTEMİ-ÇALIŞMA KAĞIDI

A-Diffüzyon-Açık Dolaşım-Kohezyon kuvveti-Kapalı Dolaşım-Kurbağa-Çift çenekli-Karayosunları-Tek Çenekli-Endoplazmik retikulum-Kapalı Demet-Eğrelti Otları-Emici Tüyler-Osmatik Değer-Balık
Yukarıdaki terimlerden uygun olanları boşluklara yerleştirin.

1. Bir hücreli canlılarda …………….ilkel bir taşıma sistemi olarak kabul edilir.
2. Taşıma sisteminin ilk olarak görüldüğü canlılar ,karasal yaşama uyum gösteren …………………………dır.
3. ……………………bitkilerde odun ve soymuk demetleri arasında kambiyum bulunmaz.
4. ……………………ile su ve madensel tuzların emilmesi için yüzey genişletilmiş olur.
5. Emici tüylerin …………………ları yüksek olduğundan topraktaki su ve mineraller diffüzyon ve osmoz ile emici tüylere geçer.
6. Odun borularındaki su moleküllerinin hidrojen bağları ile birbirini çekmesi ,kopmayan su sütunu oluşturur.Su molekülleri arasındaki bu çekim kuvvetine ……………..denir.
7. Sünger ve sölenterler O2’ni …………….ile alırken atık maddeleri de ……………………..ile dış ortama verir.
8. ……………….da işlevi olmadığı için kılcal damarlar görülmez.
9. ……………………..rın vücutlarında karışık kan dolaştığı için vücut sıcaklığı sabit değildir.
10. Omurgalılar sadece …………………da kalpte daima kirli kan bulunur.
B.Doğru bilgilerin önüne ‘D’ yanlış bilgilerin önüne ‘Y’ harfi koyarak yanlışın altını çiziniz.
1…….Yapraktaki gözeneklerin açılmasında emici tüylerin suyla dolması gözeneklerde glikoz yoğunluğunun artmasından daha etkilidir.
2……Topraktaki suyun yapraklara taşınmasında kılcallık olayı ,kök basıncı,osmoz,terleme,kohezyon-gerilim kuvvetleri rol oynar.
3……Toprak solucanında kanın vücutta dolaşımı çekirgeye göre daha hızlıdır.
4…….Kurak ve tuzlu topraklarda yaşayan bitkiler su alabilmek için emici tüylerinde oldukça yüksek osmatik değer yaratmışlardır.
5……Tamamıyla su içinde yaşayan tatlı su bitkilerinin fotosentez için gerekli olan suyu alabilmelerinin sebebi kutikula tabakasının ince olmasıdır.
6……Kambiyum iki çenekli ve açık tohumlu bitki sınıflarında görülür.
7……Toprağın su miktarı ,kök hücrelerindeki osmatik basınç,kutikula kalınlığı,rüzgar oranı ve kök hücrelerindeki turgor basıncındaki artış bitkilerde terlemenin artmasına sebeptir.
8……Emici tüylerde osmatik basıncın azalması ağaçlarda ,yaprağın emme kuvvetini arttırır.
9…….Bitkilerde terleme, fotosentez ürününün köklere taşınmasını sağlar.
10……Soymuk boruları tahrip edilen bir bitkide odun boruları ile taşınan su miktarı azalır.
11…..Kapalı bir dolaşım sisteminin ,açık bir dolaşım sistemine kıyasla daha başarılı olmasının nedeni kanın daha hızlı hareket etmesidir.
C-Aşağıdaki soruları yanıtlayınız.
1.Kompleks yapılı canlılarda ,taşıma ve dolaşım sistemiyle hücrelere besin ve oksijenin hızlı iletilmesini gerekli kılan nedir?
2.Yüksek yapılı organizmalarda taşıma ve dolaşım sisteminin ,taşıma dışındaki görevlerini yazınız.
3.Kaç çeşit iletim demeti vardır?Hangi bitkilerde görülür? Şeklini çiziniz.
4.Su kaybı tehlikesinin yoğun olduğu kurak bölgelerdeki bitkilerin yaprak yüzeyi ,kutikula kalınlığı ,stoma konumu ve sayısı nasıldır?
5.Odun borularında suyun çok yükseklere taşınmasında en belirleyici etken nedir?
6.Vücutlarında karışık kan dolaşan kurbağa ve sürüngenlerin kış uykusuna yatmalarının sebebini açıklayınız.
7.Epidermis ,odun boruları ,emici tüyler ,parankşima hücreleri
tek yıllık bir bitkide topraktan alınan su yapraklara doğru taşınırken yukarıdaki yapılardan hangi sırayla geçer?8.Şemada ergin kurbağaların yürek ve bazı damarları gösterilmiştir.Bu hayvanlara karada iken ,kan damarlarından hangisinin taşıdığı kandaki oksijen derişimi diğerlerinden daha yüksektir?

9.Şekilde sürüngen kalbi ve damarları görülmektedir.Bu damarlarda bulunan kan oksijen miktarı en düşük olandan en yüksek olana doğru sıralayınız.


10.
Sabah erken saatte aynı miktarda su verilen bir bitkinin terleme hızı ,ölçüm yapılan üç gün içinde ,grafikte görüldüğü gibi azalmıştır.
Bu bitkinin ,terleme hızının grafikteki gibi gerçekleşmesine ,
I.Havadaki nem oranının azalması
II.Rüzgar hızının azalması
III.Hava sıcaklığının azalması
Olaylarından hangileri neden olmuştur? Niçin?
11.Gözeneği oluşturan kilit hücrelerindeki su miktarının değişimi grafikteki gibidir.Buna göre ,kilit hücrelerinde glikoz mono fosfattan ,nişaşta sentezlenen zaman aralıkları hangileridir? Neden?

12.Stomaların açılmasında ;
I.Kapatma hücrelerinin osmatik basıncının artması
II.Kapatma hücrelerinin turgor basıncının artması
III.Kapatma hücrelerinde CO2 derişiminin azalması olayları ,hangi sıraya göre gerçekleşir?

Keine Kommentare: